LifeACADEMY

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.Alvin Toffler


LifeAcademy – projekt kontinuálneho vzdelávania pre širokú verejnosť

V LifeAcademy sa zameriavame na interaktívne vzdelávanie v oblasti psychológie, rozvoja osobnosti a wellbeingu. Najnovšie poznatky zo sveta vedy, výskumy, prípadové štúdie, kazuistiky, diskusie a praktické cvičenia vás naučia lepšie porozumieť ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba komplexnejšie.

Vzdelávacie moduly sú realizované v menších skupinách tak, aby bol zachovaný dostatočný priestor pre každého účastníka a vzájomnú interakciu s lektorom a študentami navzájom. V LifeAcademy vychádzame z najnovších poznatkov zo sveta psychológie, neurobiológie, behaviorálnych vied a neurovedy. Všímame si a upozorňujeme na pseudovedecké koncepty a spoločne sa učíme myslieť kritickejšie, flexibilnejšie a racionálnejšie.

“Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé, skúste nevzdelanosť.”

Robert Orben

Kde uplatníte svoje vedomosti?

Medziľudské vzťahy

Kariéra a odborný rast

Zdravie a wellbeing

Aktuálna ponuka kurzov

 • PSYCH-LEAD-F 2022
 • 14. október, 28. október a 4. november 2022
  (piatok 9.00 – 15.30)

Leadership ACADEMY

Leadership ACADEMY je edukačný a rozvojový program pre súčasných alebo budúcich lídrov, ktorý sa zameriava na rôzne aspekty líderských kompetencií
z pohľadu psychológie. Cieľom programu je lepšie porozumieť zákonitostiam ľudského správania v pracovnej, komunikačnej, interpersonálnej a intrapersonálnej oblasti a využitie týchto poznatkov v praxi.

Leadership ACADEMY prostredníctvom využitia certifikovaných psychodiagnostických metód zameraných na osobnostné dispozície klienta, v kontexte pracovného správania a psychickej odolnosti, prináša skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný tím a medziľudské vzťahy.

Program je navrhnutý pre manažérov, lídrov tímov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie motivovať a viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.

screen shot 2022 09 09 at 09.09.05


Vzdelávacie moduly:
[01] Personalized Leadership
[02] Managing & Leading
[03] Leadership Intelligence
[04] Organizačné správanie
[05] Psychológia rozhodovania
[06] Komunikácia lídra

Kedy: 14. október 2022 (9.00 – 15.30), 28. október (9.00 – 15.30) a 4. november 2022 (9.00 – 15.30)
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava

Cena: 699 € (v cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, 2 certifikované psychodiagnostické výstupy a certifikát o absolvovaní kurzu).

 • PSYCH-APMM-F 2022
 • 6. október – 8. december 2022
  (štvrtok 17.30 – 20.30)

Akadémia psychológie Master MIND

Akadémia psychológie Master MIND je edukačno-rozvojový program, ktorý sa zameriava na sebapoznanie a optimalizáciu sebarozvojového potenciálu osobnosti prostredníctvom multidisciplinárnych poznatkov z oblasti psychologických vied, psychoterapie, neurobiológie a neurovedy.

Master MIND je kombináciou interaktívnych vzdelávacích modulov (vo forme prednášok, kazuistík, prezentácií a psychologického testovania) a experienciálnych aktivít (vychádzajúcich z rôznych psychoterapeutických techník) umocnených silou skupinovej dynamiky, sebareflexie a sebaexplorácie.

screen shot 2022 09 14 at 14.02.31

Master MIND sa zameriava na kultiváciu silných stránok osobnosti, interpersonálnych vzťahov a kľúčových kompetencií pre 21. storočie. Pri tvorbe programu sme vychádzali z poznatkov a výskumných zistení Positive Psychology Centre (University of Pennsylvania) a prác renomovaného psychológa Martina Selligmana, Adama Granta, Rolfa Dobelliho, Daniela Golemana, Marca Magriniho, Billa Meslera, Marka Wollyna, antropologičky a neurovedkyne Helen Fisher a mnohých ďalších.

Zameranie kurzu a tematické okruhy:

[01] Reziliencia a silné stránky osobnosti (budovanie vnútorných zdrojov pre osobný well-being)  
[02] Teória a prax pozitívnej psychológie Martina Selligmana cez aplikáciu modelu PERMA
03] Rozvoj kognitívnej a mentálnej flexibility (ako fungujú experienciálne filtre a skreslenia, kognitívne ilúzie, ego-obranné mechanizmy, dysfunkčné myšlienkové schémy a presvedčenia)
[04] Analýza a riešenie problémov prostredníctvom kognitívno-behaviorálneho prístupu
[05] Ako rozvíjať a efektívne využívať kreativitu, originalitu a otvorenú myseľ
[06] Úspech a inteligencia (ako rozvíjať zložky inteligencie, ktoré sú najväčšími prediktormi úspechu v interpersonálnej aj pracovnej oblasti)
[07] Stratégie pre výkonný mozog (optimalizácia kognitívneho výkonu a mentálneho zdravia)
[08] Psychosomatika v praxi: ako psychika ovplyvňuje naše fyzické zdravie?
[09] Psychológia interpersonálnych vzťahov (ako naša osobnosť, komunikácia a zabehnuté vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy)
[10] Pseudovedecké koncepty v psychológii a psychoterapii: kritický pohľad a praktický návod ako sa vyhnúť “psycho-šarlatánom”

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 8 večerných vzdelávacích blokov (spolu 24 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení, sebaexplorácie a psychologického testovania. Kurz je navrhnutý pre všetkých, ktorý chcú pre seba a svoje vzťahy užitočný upgrade na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.  

Lektorky kurzu: Eva Klanduchová a Andrea Hladká

Termín: 6. október – 8. december 2022 (každý štvrtok od 17.30 –20.30)
Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava –  Staré mesto

Cena: 499 EURO / 399 EURO pre absolventov Akadémie psychológie I. (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o absolvovaní kurzu, občerstvenie a nápoje).

 • PSYCH-TEEN-F-ON-2022
 • 11. október – 20. december 2022
  (každý utorok od 15.30- 17.00)

TeenACADEMY (ONLINE)

TeenACADEMY je 10-týždňový edukačno-rozvojový program pre teenagerov, ktorý čerpá z najnovších poznatkov zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie. Cieľom programu je sebapoznanie a sebarozvoj, získanie základných informácií z oblasti psychologických vied, interpersonálnych vzťahov a komunikácie, destigmatizácia psychických ochorení a psychologickej starostlivosti a mnoho ďalších zaujímavých tém. TeenACADEMY pozostáva z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, sebarozvojových aktivít, hier a psychologického testovania.

teenacademy visual online

Témy vzdelávacích modulov:

[01] Čo je to psychológia?
[02] Najčastejšie mýty v populárnej psychológii
[03] Biologické základy psychiky: odkiaľ sa berú naše myšlienky, ako funguje náš mozog, ako nás ovplyvňujú hormóny?
[04] Psychológia osobnosti a temperamentu – prečo sme každý iný?
[05] Najčastejšie poruchy osobnosti – kritický pohľad na ich stigmatizáciu
[06] Čo sú to emócie, načo nám slúžia a prečo nás niekedy ovládajú?
[07] Sebapoznanie a sebaprijatie – sebaláska a sebasúcit
[08] Sociálne interakcie (naše vzťahy a komunikácia) – prečo sa hádame s rodičmi, prečo je náročné odolať tlaku skupiny, ako zastaviť šikanu?
[09] Najčastejšie psychické poruchy – úzkosti, depresie, panické ataky, poruchy prijímu potravy, ADHD, závislosti a iné – ako ich dokážeme liečiť a kedy vyhľadať pomoc?
[10] Psychológia vo filme – tipy na skvelé filmy a seriály s psychologickou tematikou

Kedy: 11. október – 20. december 2022 (každý utorok od 15.30- 17.00)
Kde: ONLINE cez platformu MS Teams
Cena: 149 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály a certifikát o ukončení kurzu)

Obsah kurzu je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

 • PSYCH-FIN-F-2022
 • 24. a 25. október 2022
  (17.00-20.00)

Psychológia peňazí a investovania

Chcete investovať ale zároveň sa vyhnúť chybám, ktoré nám podvedome podsúva naša myseľ v podobe kognitívnych skreslení, heuristík a emócií?

Ak hovoríme o psychológii peňazí, tak predovšetkým o tom, prečo toľko ľudí robí stále tie isté chyby v oblasti financií a investovania. Ako keby sme boli predurčení na to, aby sme s peniazmi nenarábali dobre. V skutočnosti je celý náš proces investičného rozhodovania väčšinou chybný.

screen shot 2022 09 08 at 19.44.57

Zoznámte sa s psychológiou peňazí a investovania na našom novom interaktívnom workshope, ktorý sa uskutoční v dvoch 3-hodinových blokoch v dňoch 24. a 25. októbra 2022.

Obsah kurzu:
Interaktívne prednášky s príkladmi z akciových trhov

Témy kurzu:
Psychológia myslenia
Psychológia financií
Emócie a investovanie
Kognitívne skreslenia v rozhodovaní

Kedy: 24. a 25. október 2022 v čase od 17.00- 20.00
Kde: Konventná 6, 811 03 Bratislava (Atelier Konventná-Creative HUB)

 • PSYCH-AP1-S- 2023
 • 1. február – 12. apríl 2023
  (každú stredu od 17.30 –20.30)

Akadémia psychológie I. (večerná škola)

Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací modul bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium. 

screen shot 2021 12 16 at 11.52.25

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy. 

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích blokov (spolu 30 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania. 

Obsah kurzu:

1. Psychológia v systéme vedných disciplín, predmet štúdia psychológie, aplikované psychologické disciplíny a výskum v psychológii
2. Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
3. Biologické základy psychiky: ako funguje mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Prečo je emocionálna a sociálna inteligencia pre náš úspech dôležitejšia ako nadpriemerné IQ? Sme racionálne bytosti?
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti
6. Psychológia osobnosti v pracovnej a organizačnej psychológii (výber zamestnancov, budovanie teamov, prediktory pracovného výkonu, nebezpečné a rizikové osobnosti)
7. Psychodiagnostika a metódy výberu zamestnancov, psychologické metódy v analýze ľudských zdrojov
8. Angažovanosť, motivácia a kreativita – tajomstvo úspešných firiem a inštitúcií
9. Kognitívna psychológia, kritické myslenie, kognitívne a interpretačné skreslenia
10. Pozitívna psychológia a well-being, stres manažment a prevencia syndrómu vyhorenia

class 1

Kurz je navrhnutý pre manažérov, team leadrov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie a efektívnjšie komunikovať, motivovať a viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.  

Termín: 1. február –  12.  apríl 2023 (každú stredu od 17.30 –20.30)
Cena: 499 EURO
V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.

screen shot 2021 12 16 at 11.13.48
slide3
slide2
slide5
slide4
referencie
 • PSYCH-TEEN-F- 2022
 • 29. september - 9. december 2022
  (každý štvrtok od 15.30- 17.00)

TeenACADEMY (PREZENČNE)

TeenACADEMY je 10-týždňový edukačno-rozvojový program pre teenagerov, ktorý čerpá z najnovších poznatkov zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie. Cieľom programu je sebapoznanie a sebarozvoj, získanie základných informácií z oblasti psychologických vied, interpersonálnych vzťahov a komunikácie, destigmatizácia psychických ochorení a psychologickej starostlivosti a mnoho ďalších zaujímavých tém. TeenACADEMY pozostáva z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, sebarozvojových aktivít, hier a psychologického testovania.

Témy vzdelávacích modulov:

[01] Čo je to psychológia?
[02] Najčastejšie mýty v populárnej psychológii
[03] Biologické základy psychiky: odkiaľ sa berú naše myšlienky, ako funguje náš mozog, ako nás ovplyvňujú hormóny?
[04] Psychológia osobnosti a temperamentu – prečo sme každý iný?
[05] Najčastejšie poruchy osobnosti – kritický pohľad na ich stigmatizáciu
[06] Čo sú to emócie, načo nám slúžia a prečo nás niekedy ovládajú?
[07] Sebapoznanie a sebaprijatie – sebaláska a sebasúcit
[08] Sociálne interakcie (naše vzťahy a komunikácia) – prečo sa hádame s rodičmi, prečo je náročné odolať tlaku skupiny, ako zastaviť šikanu?
[09] Najčastejšie psychické poruchy – úzkosti, depresie, panické ataky, poruchy prijímu potravy, ADHD, závislosti a iné – ako ich dokážeme liečiť a kedy vyhľadať pomoc?
[10] Psychológia vo filme – tipy na skvelé filmy a seriály s psychologickou tematikou

Kedy: 29. september – 8. december 2022 (každý štvrtok od 15.30- 17.00)
Kde: Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o ukončení kurzu, občerstvenie a nápoje)

Obsah kurzu je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

 • SLIM-KBT-F 2021
 • 23. september – 11. november 2021
  Štvrtok (17.30 – 19.00)

Psychológia chudnutia – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity (8 týždňov)

Tento 8-týždňový kurz je organizovaný formou skupinových stretnutí. Vychádza z poznatkov psychoterapeutického smeru kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) špecificky zacielenej na manažment nadváhy a obezity. Stretnutia (90 min.) prebiehajú raz týždenne v malých skupinách (6-10 ľudí). Okrem interaktívnych prednášok na Vás čakajú praktické cvičenia, hry, sebaskúsenostné techniky a individuálne konzultácie s psychológom.

KBT predstavuje doteraz najúčinnejší psychologický prístup v manažmente nadváhy a obezity a je odporúčaný ako súčasť intervenčnej liečby. Okrem aplikácie techník kognitívno-behaviorálneho prístupu a konkrétnych intervencí sa na kurze dozviete zaujímavé informácie o tom prečo priberáme, prečo reštriktívne diéty z dlhodobého hľadiska nefungujú, ako na nás vplýva súčasné obezitogénne prostredie a aké nástroje nám poskytuje psychológia na zvlávanie dysfunkčných modelov myslenia, cítenia a prežívania.

 • SLIM-KBT-I-S 2021
 • Individuálne termíny

Individuálne poradenstvo – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity (45 min.)

Individuálne poradenstvo je alternatívou k skupinovým kurzom KBT prístupu k terapii nadváhy a obezity. Ponúka priestor na detailnú a personalizovanú prácu s klientom odrážajúcu jeho individuálne potreby a ciele. Súčasťou individuálneho prístupu je podrobná anamnéza, behaviorálna analýza, skríningové vyšetrenie na poruchy príjmu potravy a nastavenie individuálneho terapeutického plánu zameraného na individuálne potreby a špecifiká klienta. Okrem toho s klientom detailne preberieme jednotlivé témy, ktoré prednášame v skupinovom programe (biologické základy obezity, behaviorálne faktory, kognitívne a emocionálne aspekty zlyhavania, absolvujeme tiež praktické cvičenia, hry a KBT techniky.

 • SLIM-KBT-I-D 2021
 • individuálne termíny

Úvodná konzultácia – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity

Individuálne poradenstvo ponúka priestor na detailnú a personalizovanú prácu s klientom odrážajúcu jeho individuálne potreby a ciele. Súčasťou individuálneho prístupu je podrobná anamnéza, behaviorálna analýza, skríningové vyšetrenie na poruchy príjmu potravy a nastavenie individuálneho terapeutického plánu zameraného na individuálne potreby a špecifiká klienta. Okrem toho s klientom detailne preberieme jednotlivé témy, ktorým sa venujeme v skupinovom programe (biologické základy obezity, behaviorálne faktory, kognitívne a emocionálne aspekty zlyhavania), absolvujeme tiež praktické cvičenia, hry a KBT techniky.

Back to Top