Psychológia pre koučov, mediátorov a pomáhajúce profesie – Master COACH

 • PSYCH-COACH-F 2023
 • Termíny:  
  4. - 6. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)
  21. - 23. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)

Master COACH je vzdelávací program pre certifikovaných koučov alebo koučov vo výcviku, mediátorov a pracovníkov pomáhajúcich profesií, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o poznatky z oblasti psychológie, psychoterapie, neurobiológie a neurovedy. Štúdium je zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov v praxi a prináša absolventom pridanú hodnotu pre prácu s ich klientmi.

Master COACH sa okrem vzdelávacích modulov zameriava na sebapoznanie a rozvoj osobnostného potenciálu prostredníctvom využitia psychologického testovania a experienciálnych aktivít (vychádzajúcich z rôznych psychoterapeutických techník) umocnených silou skupinovej dynamiky, sebareflexie a sebaexplorácie.

screenshot 2023 08 17 at 16.35.23

Master COACH je kombináciou interaktívnych vzdelávacích modulov (vo forme prednášok, kazuistík, prezentácií, analýz a psychologického testovania), experienciálnych aktivít, praktických cvičení a workshopov.

Cieľom kurzu je tiež lepšie porozumieť rozdielom medzi koučingom, mentoringom, mediáciou, psychologickým poradenstvom,  psychoterapiou, ich kompetenčnému modelu a legislatívnej úprave výkonu týchto profesií. Absolventi vzdelávania získajú poznatky z oblasti psychológie osobnosti, psychodiagnostiky, klinickej psychológie, psychosomatiky, psychoterapie a starostlivosti o duševné zdravie, aby  dokázali lepšie vyhodnotiť potreby svojich klientov.

Profil absolventa:

 • Absolvent vzdelávacieho programu rozumie základom práce psychológa, psychoterapeuta a psychiatra a orientuje sa v základných klinicko-psychologických pojmoch
 • Absolvent ovláda etické, legislatívne a kompetenčné limity práce kouča, mediátora, psychológa a psychoterapeuta a rozumie špecifickým potrebám klientov v oblasti starostlivosti o ich duševné zdravie
 • Absolvent rozumie klasifikácii duševných ochorení, ich etiológii, prognóze ochorení, terapii a základným diagnostickým postupom 
 • Absolvent je schopný identifikovať situácie, kedy jeho klient potrebuje psychologickú, psychiatrickú alebo psychoterapeutickú intervenciu 
 • Absolvent dokáže lepšie poznať seba samého a rozvíjať svoju osobnosť 

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 2 vzdelávacích modulov (spolu 70 hodín).

selective focus of psychologists notes

Obsah kurzu:

MODUL I. (4. – 6. september 2023)

 • Psychológia v systéme vedných disciplín, aplikované psychologické disciplíny, intervencie v psychologickej praxi, etické a legislatívne aspekty výkonu psychologickej  a psychoterapeutickej činnosti
 • Prehľad najvýznamnejších psychologických smerov – hlbinná psychológia a psychoanalýza, behaviorizmus, geštalt psychológia, humanistické smery, pozitívna psychológia
 • Neurobiologické aspekty ľudskej psychiky – vybrané poznatky z neurofyziológie, neuropsychológie, genetiky a endokrinológie, neurobiologické typológie osobnosti
 • Psychodiagnostika – prehľad základných diagnostických postupov a screeningových metód
 • Klinická psychológia I. – oblasti klinickej psychológie, etiológia duševných ochorení, koncept normality, afektívne a úzkostné poruchy a ich terapia
 • Klinická psychológia II. – neurovývinové poruchy, poruchy schizofrenického spektra, poruchy príjmu potravy, závislosti, klinická psychológia vyššieho veku
 • Základy psychiatrie a farmakoterapie
 • Psychológia osobnosti a temperamentu 
 • Poruchy osobnosti 

MODUL II. (21. – 23. september 2023)

 • Emócie, emocionálna a sociálna inteligencia, práca s náročnými emóciami 
 • Stres a závažné životné udalosti, trauma, krízová intervencia, model BASIC (copingové stratégie)
 • Psychosomatické ochorenia
 • Kognitívna a mentálna flexibilita (experienciálne a percepčné filtre a skreslenia, kognitívne ilúzie, placebo efekt, ego-obranné mechanizmy, dysfunkčné myšlienkové schémy a presvedčenia)
 • Reziliencia a silné stránky osobnosti (budovanie vnútorných zdrojov pre osobný well-being)  
 • Pozitívna psychológia Martina Selligmana cez aplikáciu modelu PERMA
 • Základy psychoterapie
 • Prehľad psychoterapeutických smerov
 • Psychológia interpersonálnych vzťahov (ako naša osobnosť, komunikácia a zabehnuté vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy)
 • Pseudovedecké koncepty v psychológii a psychoterapii: kritický pohľad na “psycho-šarlatánstvo”
 • Psychológia komunikácie a kľúčové komunikačné zručnosti, Záverečná skúška 

Termíny:  

MODUL I.
4. – 6. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)

MODUL II.
21. – 23. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)

Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Cena: 599 EURO za jeden modul. V cene kurzu sú zahrnuté študijné a pracovné materiály, testové metódy, certifikát o absolvovaní kurzu. 
Lektorky kurzu: Eva Klanduchová a Ivana Kapalko

Podmienky úspešného absolvovania kurzu:
 
Osobná účasť na prednáškach a workshopoch min. 85% (MODUL I. a II), prezentácia vybranej témy v priebehu kurzu, odovzdanie záverečnej eseje, úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

Back to Top