Klinická psychológia pre koučov a pomáhajúce profesie

 • PSYCH-KP-S-2024
 • 13. marec - 24. apríl 2024
  streda (17.30 – 20.30)

Klinická psychológia pre koučov a pomáhajúce profesie je vzdelávací program pre všetkých, ktorí pracujú s ľudskou psychikou a ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o poznatky z oblasti psychopatológie, biopsychológie, neurobiológie, psychológie osobnosti a neurovedy. Štúdium absolventom prináša pridanú hodnotu pre prácu s ich klientmi a lepšie pochopenie komplexnej etiológie mentálnych porúch.

Vzdelávací program je kombináciou interaktívnych vzdelávacích modulov (vo forme prednášok, kazuistík, prezentácií, analýz a psychologického testovania).

Absolventi vzdelávania získajú poznatky z oblasti psychológie osobnosti, psychodiagnostiky, psychopatológie, základov psychiatrie, psychofarmakológie, psychosomatiky a starostlivosti o duševné zdravie, aby  dokázali lepšie vyhodnotiť potreby svojich klientov.

klinicka psychologia

Obsah kurzu:

MODUL 1 
13. marec 2024 (17.30 – 20.30)

 • Psychológia v systéme vedných disciplín, aplikované psychologické disciplíny, intervencie v psychologickej praxi
 • Psychoterapeutické smery
 • Etické a legislatívne aspekty výkonu psychologickej  a psychoterapeutickej činnosti

MODUL 2
20. marec 2024 (17.30 – 20.30)

 • Neurobiologické aspekty ľudskej psychiky – vybrané poznatky z neurofyziológie, neuropsychológie, genetiky a endokrinológie, neurobiologické typológie osobnosti
 • Psychodiagnostika – prehľad základných diagnostických postupov a screeningových metód

MODUL 3
27. marec 2024 (17.30 – 20.30)

 • Oblasti klinickej psychológie, etiológia duševných ochorení, koncept normality a abnormality
 • Afektívne a úzkostné poruchy a ich terapia

MODUL 4
3. apríl 2024 (17.30 – 20.30)

 • Neurovývinové poruchy, poruchy schizofrenického spektra
 • Poruchy príjmu potravy, závislosti, klinická psychológia vyššieho veku

MODUL 5
10. apríl 2024 (17.30 – 20.30)

 • Psychológia osobnosti a temperamentu
 • Poruchy osobnosti 

MODUL 6
24. apríl 2024 (17.30 – 20.30)

 • Psychosomatické ochorenie, etiológia a terapia
 • Základy psychiatrie a farmakoterapie

Profil absolventa:

 • Absolvent vzdelávacieho programu rozumie základom práce psychológa, psychoterapeuta a psychiatra a orientuje sa v základných klinicko-psychologických pojmoch
 • Absolvent rozumie klasifikácii duševných ochorení, ich etiológii, prognóze ochorení, terapii a základným diagnostickým postupom 
 • Absolvent je schopný identifikovať situácie, kedy jeho klient potrebuje psychologickú, psychiatrickú alebo psychoterapeutickú intervenciu 
 • Absolvent rozumie špecifickým potrebám klientov v oblasti starostlivosti o ich duševné zdravie

Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Cena: 599 EURO. V cene kurzu sú zahrnuté študijné a pracovné materiály, testové metódy, certifikát o absolvovaní kurzu. 


Lektorky kurzuEva Klanduchová a Ivana Kapalko


Back to Top