Psychológia a rozvoj osobnosti

 • PSYCH-AP-W-2024
 • 11. január – 14. marec 2024
  (každý štvrtok od 17.30 –20.30)

Akadémia psychológie (večerná škola)

Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací program bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium. 

ap 2024

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy. 

Najdôležitejšie poznatky zo základov psychológie, biopsychológie, psychológie osobnosti, psychodiagnostiky, pracovnej a organizačnej psychológie, kognitívnej psychológie a psychológie zdravia sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích blokov (spolu 25 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania. 

Obsah kurzu:

1. Čo je to psychológia? Psychológia ako veda, psychologické disciplíny, psychológia ako povolanie, výskum v psychológii
2. Evolučný pohľad na vývoj správania a prežívania
3. Biologické základy psychiky: ako funguje náš mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory a genetika
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Biologické základy emocionality. Sme racionálne bytosti? Emócie v interpersonálnych vzťahoch a psychológia lásky. Sociálna a emocionálna inteligencia.
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti, temné črty osobnosti
6. Poruchy osobnosti
7. Úvod do klinickej psychológie
8. Psychodiagnostika, psychologické hodnotenie a ich využitie v praxi
9. Kognitívna psychológia – myslenie, inteligencia, kognitívne a interpretačné skreslenia, kritické myslenie
10. V zdravom tele zdravý duch: psychosomatické ochorenia, well-being, prevencia syndrómu vyhorenia

Termín: 11. január –  14.  marec 2024 (každý štvrtok od 17.30 – 20.30)
Kde: Atelier Konventná CreativeHUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 499 EURO (pri záväznej registrácii do 15.12.2023) po tomto termíne je cena kurzu 699 EURO.
V cene sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o absolvovaní kurzu, občerstvenie a nápoje.

 • PSYCH-LEAD-F- 2023
 • 2.-3. a 5. október 2023
  (9.30-15.30 hod.)

Leadership ACADEMY

Leadership ACADEMY je edukačný a rozvojový program pre súčasných alebo budúcich lídrov, ktorý sa zameriava na rôzne aspekty líderských kompetencií z pohľadu psychológie. Cieľom programu je lepšie porozumieť zákonitostiam ľudského správania v pracovnej, komunikačnej, interpersonálnej a intrapersonálnej oblasti a využitie týchto poznatkov v praxi.

Leadership ACADEMY prostredníctvom využitia certifikovaných psychodiagnostických metód zameraných na osobnostné dispozície klienta, v kontexte pracovného správania a psychickej odolnosti, prináša skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný tím a medziľudské vzťahy.

Program je navrhnutý pre manažérov, lídrov tímov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie motivovať a viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.

screen shot 2022 09 09 at 09.09.05


Vzdelávacie moduly (16 hodín):
[01] Personalized Leadership
[02] Managing & Leading
[03] Leadership Intelligence
[04] Organizačné správanie
[05] Psychológia rozhodovania
[06] Komunikácia lídra

Kedy: 2.a 3. októbra 2023 v čase od 9.30 hod. do 15.30 hod. a 5.októbra (od 14.00-18.00 hod.)
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava

Cena: 699 € (v cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, 2 certifikované psychodiagnostické výstupy a certifikát o absolvovaní kurzu).

 • PSYCH-KP-S-2024
 • 13. marec - 24. apríl 2024
  streda (17.30 – 20.30)

Klinická psychológia pre koučov a pomáhajúce profesie

Klinická psychológia pre koučov a pomáhajúce profesie je vzdelávací program pre všetkých, ktorí pracujú s ľudskou psychikou a ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o poznatky z oblasti psychopatológie, biopsychológie, neurobiológie, psychológie osobnosti a neurovedy. Štúdium absolventom prináša pridanú hodnotu pre prácu s ich klientmi a lepšie pochopenie komplexnej etiológie mentálnych porúch.

Vzdelávací program je kombináciou interaktívnych vzdelávacích modulov (vo forme prednášok, kazuistík, prezentácií, analýz a psychologického testovania).

Absolventi vzdelávania získajú poznatky z oblasti psychológie osobnosti, psychodiagnostiky, psychopatológie, základov psychiatrie, psychofarmakológie, psychosomatiky a starostlivosti o duševné zdravie, aby  dokázali lepšie vyhodnotiť potreby svojich klientov.

klinicka psychologia

Obsah kurzu:

MODUL 1 
13. marec 2024 (17.30 – 20.30)

 • Psychológia v systéme vedných disciplín, aplikované psychologické disciplíny, intervencie v psychologickej praxi
 • Psychoterapeutické smery
 • Etické a legislatívne aspekty výkonu psychologickej  a psychoterapeutickej činnosti

MODUL 2
20. marec 2024 (17.30 – 20.30)

 • Neurobiologické aspekty ľudskej psychiky – vybrané poznatky z neurofyziológie, neuropsychológie, genetiky a endokrinológie, neurobiologické typológie osobnosti
 • Psychodiagnostika – prehľad základných diagnostických postupov a screeningových metód

MODUL 3
27. marec 2024 (17.30 – 20.30)

 • Oblasti klinickej psychológie, etiológia duševných ochorení, koncept normality a abnormality
 • Afektívne a úzkostné poruchy a ich terapia

MODUL 4
3. apríl 2024 (17.30 – 20.30)

 • Neurovývinové poruchy, poruchy schizofrenického spektra
 • Poruchy príjmu potravy, závislosti, klinická psychológia vyššieho veku

MODUL 5
10. apríl 2024 (17.30 – 20.30)

 • Psychológia osobnosti a temperamentu
 • Poruchy osobnosti 

MODUL 6
24. apríl 2024 (17.30 – 20.30)

 • Psychosomatické ochorenie, etiológia a terapia
 • Základy psychiatrie a farmakoterapie

Profil absolventa:

 • Absolvent vzdelávacieho programu rozumie základom práce psychológa, psychoterapeuta a psychiatra a orientuje sa v základných klinicko-psychologických pojmoch
 • Absolvent rozumie klasifikácii duševných ochorení, ich etiológii, prognóze ochorení, terapii a základným diagnostickým postupom 
 • Absolvent je schopný identifikovať situácie, kedy jeho klient potrebuje psychologickú, psychiatrickú alebo psychoterapeutickú intervenciu 
 • Absolvent rozumie špecifickým potrebám klientov v oblasti starostlivosti o ich duševné zdravie

Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Cena: 599 EURO. V cene kurzu sú zahrnuté študijné a pracovné materiály, testové metódy, certifikát o absolvovaní kurzu. 


Lektorky kurzuEva Klanduchová a Ivana Kapalko


 • AP-LEAD-U-W-2023
 • 28. november 2023
  9.00 -15.00

Psychológia a leadership

Potrebujete motivovaných zamestnancov a aby z tímovej spolupráce profitovali všetci? Chcete vytiahnuť z kolegov ich plný potenciál? Zvládajú vaši zamestnanci svoje emócie?  Viete ako pracovať s emóciami v tíme? Dokážete sa rozhodovať správne? Máte s kolegmi otvorenú a emapatickú komunikáciu alebo viazne a vytvára napätie?

28. novembra otvárame program Úvod do psychológie leadershipu, kde sa dozviete ako vybudovať efektívny a rezilientný tím, ako zabezpečiť psychologické bezpečie pre svojich zamestnancov, ako pracovať s emóciami a ako využiť poznatky z psychológie pre váš osobný a profeionákny rozvoj so zameraním na vašu osobnosť 

PRE KOHO
Pre začínajúcich manažérov, vedúcich tímov ale aj pre tých, ktorí chcú zdokonaliť svoje zručnosti v práci s ľuďmi.

KEDY
28. novembra od 9.00 -15.00

KDE
Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré Mesto

LEKTORI
Nina Aleksieva
Eva Klanduchová

 • PSYCH-COACH-F 2023
 • Termíny:  
  4. - 6. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)
  21. - 23. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)

Psychológia pre koučov, mediátorov a pomáhajúce profesie – Master COACH

Master COACH je vzdelávací program pre certifikovaných koučov alebo koučov vo výcviku, mediátorov a pracovníkov pomáhajúcich profesií, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o poznatky z oblasti psychológie, psychoterapie, neurobiológie a neurovedy. Štúdium je zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov v praxi a prináša absolventom pridanú hodnotu pre prácu s ich klientmi.

Master COACH sa okrem vzdelávacích modulov zameriava na sebapoznanie a rozvoj osobnostného potenciálu prostredníctvom využitia psychologického testovania a experienciálnych aktivít (vychádzajúcich z rôznych psychoterapeutických techník) umocnených silou skupinovej dynamiky, sebareflexie a sebaexplorácie.

screenshot 2023 08 17 at 16.35.23

Master COACH je kombináciou interaktívnych vzdelávacích modulov (vo forme prednášok, kazuistík, prezentácií, analýz a psychologického testovania), experienciálnych aktivít, praktických cvičení a workshopov.

Cieľom kurzu je tiež lepšie porozumieť rozdielom medzi koučingom, mentoringom, mediáciou, psychologickým poradenstvom,  psychoterapiou, ich kompetenčnému modelu a legislatívnej úprave výkonu týchto profesií. Absolventi vzdelávania získajú poznatky z oblasti psychológie osobnosti, psychodiagnostiky, klinickej psychológie, psychosomatiky, psychoterapie a starostlivosti o duševné zdravie, aby  dokázali lepšie vyhodnotiť potreby svojich klientov.

Profil absolventa:

 • Absolvent vzdelávacieho programu rozumie základom práce psychológa, psychoterapeuta a psychiatra a orientuje sa v základných klinicko-psychologických pojmoch
 • Absolvent ovláda etické, legislatívne a kompetenčné limity práce kouča, mediátora, psychológa a psychoterapeuta a rozumie špecifickým potrebám klientov v oblasti starostlivosti o ich duševné zdravie
 • Absolvent rozumie klasifikácii duševných ochorení, ich etiológii, prognóze ochorení, terapii a základným diagnostickým postupom 
 • Absolvent je schopný identifikovať situácie, kedy jeho klient potrebuje psychologickú, psychiatrickú alebo psychoterapeutickú intervenciu 
 • Absolvent dokáže lepšie poznať seba samého a rozvíjať svoju osobnosť 

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 2 vzdelávacích modulov (spolu 70 hodín).

selective focus of psychologists notes

Obsah kurzu:

MODUL I. (4. – 6. september 2023)

 • Psychológia v systéme vedných disciplín, aplikované psychologické disciplíny, intervencie v psychologickej praxi, etické a legislatívne aspekty výkonu psychologickej  a psychoterapeutickej činnosti
 • Prehľad najvýznamnejších psychologických smerov – hlbinná psychológia a psychoanalýza, behaviorizmus, geštalt psychológia, humanistické smery, pozitívna psychológia
 • Neurobiologické aspekty ľudskej psychiky – vybrané poznatky z neurofyziológie, neuropsychológie, genetiky a endokrinológie, neurobiologické typológie osobnosti
 • Psychodiagnostika – prehľad základných diagnostických postupov a screeningových metód
 • Klinická psychológia I. – oblasti klinickej psychológie, etiológia duševných ochorení, koncept normality, afektívne a úzkostné poruchy a ich terapia
 • Klinická psychológia II. – neurovývinové poruchy, poruchy schizofrenického spektra, poruchy príjmu potravy, závislosti, klinická psychológia vyššieho veku
 • Základy psychiatrie a farmakoterapie
 • Psychológia osobnosti a temperamentu 
 • Poruchy osobnosti 

MODUL II. (21. – 23. september 2023)

 • Emócie, emocionálna a sociálna inteligencia, práca s náročnými emóciami 
 • Stres a závažné životné udalosti, trauma, krízová intervencia, model BASIC (copingové stratégie)
 • Psychosomatické ochorenia
 • Kognitívna a mentálna flexibilita (experienciálne a percepčné filtre a skreslenia, kognitívne ilúzie, placebo efekt, ego-obranné mechanizmy, dysfunkčné myšlienkové schémy a presvedčenia)
 • Reziliencia a silné stránky osobnosti (budovanie vnútorných zdrojov pre osobný well-being)  
 • Pozitívna psychológia Martina Selligmana cez aplikáciu modelu PERMA
 • Základy psychoterapie
 • Prehľad psychoterapeutických smerov
 • Psychológia interpersonálnych vzťahov (ako naša osobnosť, komunikácia a zabehnuté vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy)
 • Pseudovedecké koncepty v psychológii a psychoterapii: kritický pohľad na “psycho-šarlatánstvo”
 • Psychológia komunikácie a kľúčové komunikačné zručnosti, Záverečná skúška 

Termíny:  

MODUL I.
4. – 6. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)

MODUL II.
21. – 23. september 2023 (9.00 – 17.00 hod.)

Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Cena: 599 EURO za jeden modul. V cene kurzu sú zahrnuté študijné a pracovné materiály, testové metódy, certifikát o absolvovaní kurzu. 
Lektorky kurzu: Eva Klanduchová a Ivana Kapalko

Podmienky úspešného absolvovania kurzu:
 
Osobná účasť na prednáškach a workshopoch min. 85% (MODUL I. a II), prezentácia vybranej témy v priebehu kurzu, odovzdanie záverečnej eseje, úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

 • PSYCH-APMM-F 2023
 • 17. október – 12. december 2023
  (utorok 17.30 – 20.30)

Akadémia psychológie Master MIND

Akadémia psychológie Master MIND je edukačno-rozvojový program, ktorý sa zameriava na sebapoznanie a optimalizáciu sebarozvojového potenciálu osobnosti prostredníctvom multidisciplinárnych poznatkov z oblasti psychologických vied, psychoterapie, neurobiológie a neurovedy.

Master MIND je kombináciou interaktívnych vzdelávacích modulov (vo forme prednášok, kazuistík, prezentácií a psychologického testovania) a experienciálnych aktivít (vychádzajúcich z rôznych psychoterapeutických techník) umocnených silou skupinovej dynamiky, sebareflexie a sebaexplorácie.

screen shot 2022 09 14 at 14.02.31

Master MIND sa zameriava na kultiváciu silných stránok osobnosti, interpersonálnych vzťahov a kľúčových kompetencií pre 21. storočie. Pri tvorbe programu sme vychádzali z poznatkov a výskumných zistení Positive Psychology Centre (University of Pennsylvania) a prác renomovaného psychológa Martina Selligmana, Adama Granta, Rolfa Dobelliho, Daniela Golemana, Marca Magriniho, Billa Meslera, Marka Wollyna, antropologičky a neurovedkyne Helen Fisher a mnohých ďalších.

Zameranie kurzu a tematické okruhy:

[01] Reziliencia a silné stránky osobnosti (budovanie vnútorných zdrojov pre osobný well-being)  
[02] Teória a prax pozitívnej psychológie Martina Selligmana cez aplikáciu modelu PERMA
03] Rozvoj kognitívnej a mentálnej flexibility (ako fungujú experienciálne filtre a skreslenia, kognitívne ilúzie, ego-obranné mechanizmy, dysfunkčné myšlienkové schémy a presvedčenia)
[04] Analýza a riešenie problémov prostredníctvom kognitívno-behaviorálneho prístupu
[05] Ako rozvíjať a efektívne využívať kreativitu, originalitu a otvorenú myseľ
[06] Úspech a inteligencia (ako rozvíjať zložky inteligencie, ktoré sú najväčšími prediktormi úspechu v interpersonálnej aj pracovnej oblasti)
[07] Stratégie pre výkonný mozog (optimalizácia kognitívneho výkonu a mentálneho zdravia)
[08] Psychosomatika v praxi: ako psychika ovplyvňuje naše fyzické zdravie?
[09] Psychológia interpersonálnych vzťahov (ako naša osobnosť, komunikácia a zabehnuté vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy)
[10] Pseudovedecké koncepty v psychológii a psychoterapii: kritický pohľad a praktický návod ako sa vyhnúť “psycho-šarlatánom”

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 8 večerných vzdelávacích blokov (spolu 24 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení, sebaexplorácie a psychologického testovania. Kurz je navrhnutý pre všetkých, ktorý chcú pre seba a svoje vzťahy užitočný upgrade na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.  

Lektorky kurzu: Eva Klanduchová a Andrea Hladká

Termín: 17. október – 12. december 2023 (každý utorok od 17.30 – 20.30)
Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré mesto

Cena: 499 EURO (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o absolvovaní kurzu, občerstvenie a nápoje).

 • PSYCH-S-CAMP-F-2023
 • 17.-21. júl 2023
  9.00-15.00

SUMMER CAMP: Psychológia vo filme

Ako porozumieť ľudskému správaniu prostredníctvom psychológie cez analýzu filmov a seriálov je téma nášho ďalšieho denného tábora pre teenagerov. S Akadémiou psychológie zažiješ týždeň nabitý zaujímavosťami zo sveta ľudskej psyché, na ktorú sa spoločne pozrieme cez optiku svetovej filmografie. Čakajú na Teba filmy a filmové ukážky, interaktívne prednášky, prípadové štúdie, diskusie, praktické cvičenia a psychologické testovanie.

summer camp visuals for fb

Obsah kurzu:

 • Čo je to psychológia a čo všetko skúmame v psychologických vedách?
 • Ako funguje mozog a ľudská myseľ?
 • Čo všetko ovplyvňuje naše správanie?
 • Aké typy osobnosti poznáme? (psychológia osobnosti, poruchy osobnosti a ich filmové spracovanie)
 • Ako rôzne môže byť ľudské správanie zobrazené vo filme? 
 • Psychologická analýza filmov, filmových postáv a archetypov
 • Zobrazenie psychických porúch vo filmoch a seriáloch
 • Emócie a vzťahy vo filme
 • Psychológia manipulácie, propaganda a ideológia vo filmoch
 • Funkcie filmu, vplyv filmu na ľudské správanie, myšlienky a emócie

Kedy: 17. – 21. júla 2023, denne od 9.00 – 15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná – Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava-Staré mesto  
Cena: 199 € (pri registrácii do 15. júna, potom 229 €)

V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie počas celého dňa (ovocie, slané a sladké snacky, oriešky, croissanty) a nápoje, certifikát o absolvovaní kurzu. Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

Lektorky kurzu: Eva Klanduchová a Ivana Kapalko

 • PSYCH-S-CAMP-KM-2023
 • 7. – 11 august 2023
  9.00 - 15.00

SUMMER CAMP: Psychológia myslenia pre teenagerov

Nahliadnite s nami do tajov ľudskej mysle a jej evolúcie, kreativity, mentálnych skratiek, kognitívnych omylov, interpretačných skreslení a ilúzií. S Akadémiou psychológie zažiješ týždeň plný interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, diskusií, praktických cvičení a psychologické testovanie. Naučíš sa lepšie porozumieť svojmu mysleniu a nazerať na svet okolo cez optiku nových poznatkov o myslení a ľudskom mozgu. 

summer camp km

Obsah kurzu:

Evolúcia myslenie a kreativity
Čo je to kognitívna psychológia?
Ako testujeme inteligenciu (IQ) a prečo sú pre náš život dôležité aj iné typy inteligencie?
Racionalita vs iracionalita – sme racionálne bytosti?
Ľudský mozog a vnímanie – vnímame svet rovnako?
Ako nás oplyvňuje propaganda, sociálne siete a AI algoritmy?
Ľudský mozog, myslenie a interpretácia reality – realita v realite?
Môžeme sa spoľahnúť na našu pamäť?
Akých kognitívnych omylov a interpretačných skreslenísa najčastejšie dopúšťame a prečo?

Termín: 7.– 11 august 2023, Atelier Konventná – Creative HUB Konventná 6, Bratislava-Staré mesto (9.00 – 15.00). 
Cena: 199 € (pri registrácii do 15. júna, potom 229 €)
V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie po4as celého dňa (ovocie, slané a sladké snacky, oriešky, croissanty), nápoje a certifikát o absolvovaní kurzu. Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

Lektorky kurzu: Eva Klanduchová a Ivana Kapalko

 • PSYCH-IN-90-2023
 • individuálne termíny

Individuálne poradenstvo (90 minút)

Individuálne poradenstvo prebieha formou osobných alebo online stretnutí (podľa preferencie klienta), ktoré trvajú 60 alebo 90 minút. Cieľom je pomôcť klientom zorientovať sa v ich aktuálnej životnej situácii a spoločne hľadať optimálne riešenia pre ich osobný rast a well-being.

Psychological Consultation

Témy:

Osobnostný rozvoj
Sebapoznávanie, sebaobraz a sebahodnota
Pocity neistoty a nízkej sebadôvery
Perfekcionizmus
Vzťahové a partnerské problémy
Zvládanie náročných životných situácií
Adaptívne copingové stratégie
Riešenie konfliktov, problémy v sociálnom kontakte, problémy v komunikácii
Efektívna komunikácia
Emocionálna a sociálna inteligencia
Motivácia
Problémy v pracovnej oblasti
Rozhodovanie a asertivita


Nie sme zdravotnícke zariadenie a naše služby nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Všetky služby si klient hradí sám, podľa platného cenníka. Konzultácie zastrešuje poradenstvo v oblasti životného štýlu a rozvoja osobnosti, poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu a konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing).

 • PSYCH-S-CAMP-1-2023
 • 10. -14. júla 2023
  9.00-15.00

SUMMER CAMP: Psychológia pre teenagerov

Leto plné zábavy s najnovšími poznatkami zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie.Psychológia pre teengerov je denný letný tábor, zameraný na vzdelávanie, sebapoznanie a sebarozvoj. Tento program ti umožní lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu cez poznatky z oblasti psychológie, neurovied, psychológie osobnosti a emócií.

Zažijes s nami týždeň nabitý zaujímavosťami o ľudskom mozgu, vnímaní, správaní a prežívaní, na ktoré sa spoločne pozrieme cez optiku najnovších výskumov a sebapoznávania. Čakajú na teba interaktívne prednášky, prípadové štúdie a analýzy, diskusie, workshopy, sebapoznávacie a sebarozvojové aktivity a psychologické testovanie.

Obsah kurzu:

[01] Od Freuda po fMRI: príbeh psychológie ako vedy od jej zrodu až po súčasnosť
[02] Čo je to psychológia? Aký je rozdiel medzi psychológiou, psychoterapiou, psychiatriou? Aké sú psychologické disciplíny a čomu sa venujú?
[03] Biologické základy psychiky: ako funguje náš mozog a nervový systém a ako nás ovplyvňujú hormóny a neurotransmisia?
[04] Psychológia osobnosti a temperamentu – prečo sme každý iný? Aké typológie osobnosti poznáme?
[05] Emócie, emocionálna a sociálna inteligencia
[06] Psychológia lásky a vzťahov
[07] Sociálne interakcie (vzťahy) a komunikácia – prečo sa hádame s rodičmi, prečo je náročné odolať tlaku skupiny, ako vzniká konflikt?
[08] Prečo sa niekedy necítime OK? Prehľad najčastejšich psychických porúch – úzkosti, fóbie, depresie, panické ataky, poruchy prijímu potravy, ADHD, poruchy osobnosti, závislosti a iné.
[09] Poznáte najčastejšie mýty a omyly z oblasti psychológie a neurovied?

Termín: 10. – 14. júla 2023 (9.00 – 15.00), Atelier Konventna – Creative HUB, Konventná 6, Bratislava-Staré mesto
Cena: 199 € (pri záväznej registrácii do 15. júna, potom 229 €)

Lektori kurzu: Eva Klanduchová a Ivana Kapalko

V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o ukončení kurzu, občerstvenie počas celého dňa (ovocie, slané a sladké snacky, oriešky, croissanty) a nápoje. Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 13-17 rokov. 

summer camp 2022
 • PSYCH-IN-60-2023
 • individuálne termíny

Individuálne poradenstvo (60 minút)

Individuálne poradenstvo prebieha formou osobných alebo online stretnutí (podľa preferencie klienta), ktoré trvajú 60 alebo 90 minút. Cieľom je pomôcť klientom zorientovať sa v ich aktuálnej životnej situácii a spoločne hľadať optimálne riešenia pre ich osobný rast a well-being.

Témy:

Osobnostný rozvoj
Sebapoznávanie, sebaobraz a sebahodnota
Pocity neistoty a nízkej sebadôvery
Perfekcionizmus
Vzťahové a partnerské problémy
Zvládanie náročných životných situácií
Adaptívne copingové stratégie
Riešenie konfliktov, problémy v sociálnom kontakte, problémy v komunikácii
Efektívna komunikácia
Emocionálna a sociálna inteligencia
Motivácia
Problémy v pracovnej oblasti
Rozhodovanie a asertivita

Nie sme zdravotnícke zariadenie a naše služby nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Všetky služby si klient hradí sám, podľa platného cenníka. Konzultácie zastrešuje poradenstvo v oblasti životného štýlu a rozvoja osobnosti, poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu a konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing).

Back to Top