SlimACADEMY

Nepracujeme s trendy diétami ani zázračnými prístrojmi, ale s Vašou mysľou prostredníctvom účinných kognitívno-behaviorálnych intervencií, ktoré sú zamerané na zmenu myslenia a správania.

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim smerom psychoterapie a je zároveň najrozšírenejším ‚evidence-based‘ psychoterapeutickým smerom vo svete. Vychádza z teórie učenia a kognitívnej psychológie. Kognitívno-behaviorálny prístup  je podľa odborníkov najúčinnejším psychologickým postupom v terapii a manažmente nadváhy a obezity  a mal by byť súčasťou intervenčnej liečby. Tento prístup vychádza z teórie, že príčinou obezity je v mnohých prípadoch nevhodné správanie (behavior) a myslenie (cognition), ktoré je naučené a udržiavané vonkajšími (obezitogénne prostredie) a vnútornými faktormi (motivácia, návyky). KBT prístup sa zameriava práve na tieto dysfunkčné vzorce správania a myslenia a prostredníctvom rôznych techník pomáha klientom toto správanie identifikovať, odnaučiť sa ho a naučiť sa novým, funkčným spôsobom správania, myslenia a riešenia problémov.

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Anamnestický rozhovor

Podrobný anamnestický rozhovor je základným prvkom efektívnej diagnostickej konzultácie. Kompletná anamnéza obsahuje všetky údaje  o zdravotnom stave klienta od narodenia až po súčasnosť (ochorenia, zranenia, operácie), zdravotné údaje o blízkych pokrvných príbuzných, informácie o užívaní liekov, informácie o hmotnosti, cirkadiálnom rytme, stravovacom a pitnom režime, užívaní látok a alkoholu, pohybových aktivitách a predchádzajúcich pokusoch o redukciu hmotnosti.

Behaviorálna analýza

Kľúčovým nástrojom pre vytvorenie efektívneho plánu redukcie hmotnosti je podrobná analýza návykov spojených so stravovaním, pohybovou aktivitou, návykov spojených s príjmom potravy všeobecne, emočné jedenie, identifikácia spúšťačov a environmentálna analýza. Niekedy už v tomto štádiu rozhovoru vieme identifikovať príčiny nadváhy alebo obezity a navrhnúť tak špecifický a individuálny postup pre klienta.

Skríning porúch príjmu potravy

Skríningové vyšetrenie na potenciálne poruchy príjmu potravy slúži na posúdenie vhodnosti intervenčného programu v našej kompetencii. V prípade podozrenia na závažnú poruchu príjmu potravy (bulímia, kompulzívne jedenie, záchvatové prejedanie sa) je potrebná súčinnosť a intervencia špecialistu, ktorý sa venuje týmto poruchám (psychiater, klinický psychológ). 

*KBT prístup môže byť doplnkom intervenčnej liečby aj pri týchto poruchách.

Terapeutický plán

V poslednej časti prvej konzultácie si s klientom podrobne preberieme ciele a vysvetlíme mu princípy programu kognitívno-behaviorálnej terapie, vysvetlíme si náplň jednotlivých stretnutí, možností a limitov tohto prístupu. Zároveň si s klientom v priebehu prvých stretnutí zadefinujeme jeho ciele, preberieme časový harmonogram a plán jednotlivých stretnutí.

Individuálne konzultácie

Ak sa  klient rozhodne absolvovať program  formou individuálnych konzultácií, ďalšie stretnutia prebiehajú raz týždenne v rozsahu 45 minút.  Postupujeme podľa vopred určeného tematického plánu a počas stretnutí sa budeme venovať rôznym aspektom redukcie hmotnosti so zameraním na individuálne potreby a špecifiká klienta.

Programy SlimACADEMY

boli vyvinuté na základe poznatkov zo vzdelávacích programov Svetovej federácie pre obezitu (World Obesity Federation) SCOPE (Strategic Centre for Obesity Professional Education), ktoré sú akreditované Európskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) a kognitívno-behaviorálnymi postupmi a technikami Beckovho inštitútu pre kognitívno-behaviorálnu terapiu. V súčasnosti realizujeme akademický výskum psychologických a behaviorálnych faktorov podieľajúcich sa na vzniku obezity, prostredníctvom ktorého sa snažíme identifikovať rizikové a protektívne faktory pre vznik tohto ochorenia a tým zefektívniť postupy pre psychologické intervencie.

Pobytové programy

Pobytové programy

Sú alternatívou vzdelávacích modulov vo forme víkendových alebo týždenných pobytov na Slovensku a v zahraničí. Okrem psychoedukácie sa zameriavajú na analýzu dysfunkčného správania a kognícií, sebamonitoring, zvýšenie motivácie, relaxáciu, mindfulness a nácvik rôznych techník na zlepšenie a posilnenie žiadúceho správania. Programy sú realizované v malých skupinách (6-10 ľudí) a okrem interaktívnych prednášok sa klienti majú možnosť zapojiť do rôznych aktivít, hier, sebaskúsenostných techník a pohybových aktivít.

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo

Výhodou skupinových programov je využitie zákonitostí skupinovej dynamiky a fungovania skupín, ktoré zvyšujú efektivitu intervencií (spoločný cieľ, motivácia, skupinová kohézia, podpora) a vzájomnej interakcie jej členov. Stretnutia sa realizujú v menších skupinách 6-10 klientov raz týždenne (90 minút) počas ôsmich týždňov, termíny a témy stretnutí sú vopred dané a do skupiny nie je možné sa pridať počas už prebiehajúceho programu.

Vzdelávacie moduly

Vzdelávacie moduly

Vzdelávacie moduly vo forme víkendových alebo večerných kurzov/workshopov sú cenným nástrojom psychoedukácie a zlepšenia informovanosti klientov o etiológii, environmentálnych a behaviorálnych faktoroch obezity. Nadváha a obezita je v prípade veľkého počtu klientov spôsobená práve tým, že klienti nemajú relevantné informácie a nevedia ako sa orientovať v množstve rôznych „zaručených“ diét, dobre mienených rád, trendov a nástrojov manažmentu obezity. Preto sú naše kurzy zamerané práve na najčastejšie mýty o chudnutí a edukácii o najčastejších chybách, ktoré nám bránia schudnúť alebo udržať si želanú hmotnosť.

Back to Top