Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

Eva vyštudovala psychológiu, medzinárodné vzťahy a integrovanú marketingovú komunikáciu. Šesť rokov pôsobila v USA, kde pracovala v oblasti bilaterálnej aj multilaterálnej diplomacie a venovala sa práci pre americko-slovenskú nadáciu +421 Foundation. Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, kde sa venuje výskumu psychologických a behaviorálnych aspektov nadváhy a obezity. Absolvovala výcvik lektorov v kognitívno-behaviorálnom prístupe k terapii nadváhy a obezity a kontinuálne sa vzdeláva v rámci programov World Obesity Federation (akreditované European Accreditation Council for Continuing Medical Education), Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy a ABC Inštitútu pre výcvik v KBT (vzdelávanie v neurofeedbacku a biofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde).Špecializuje sa na individuálne a skupinové poradenstvo v manažmente nadváhy a obezity s využitím kognitívno-behaviorálneho prístupu.

Eva je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii (Inštitút ABC pre výcvik v KBT) a pracuje pod supervíziou klinickej psychologičky a psychoterapeutky PhDr. Viery Páleníkovej. Pracuje tiež ako poradenská psychologička v Akademickej poradni pre študentov Paneurópskej vysokej školy.

Na Fakulte psychológie vyučuje predmety: Sociálno-psychologický výcvik I. a II., Teória a prax poradenskej psychológie, Psychoterapia a Psychosomatické ochorenia. V rámci programov LifeAcademy vedie kurzy Akadémia psychológie, Akadémia psychológie MasterMIND, Akadémia 60+ a Psychológia v marketingu. Venuje sa tiež kritickému mysleniu a pseudovedeckým konceptom, psychológii osobnosti a neurobiologickým aspektom psychiky a správania.
 

Konferencie a prednášky

Biomedicínske Centrum SAV, Ústav Experimentálnej onkológie: Ilúzia racionality – nekritické myslenie a jeho dôsledky na naše zdravie a well-being (2022)
Medzinárodná vedecká konferencia: Pozitívna psychológia pre pozitívny život, Psychologické a behaviorálne aspekty nadváhy a obezity a možnosti ich manažmentu prostredníctvom psychologických intervencií (2022)
Medzinárodná konferencie PhD. EXISTENCE: Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021)


Vedecké práce a publikácie:

Projekt dizertačnej práce: Psychologické a behaviorálne koreláty nadváhy a obezity v kontexte neurobiologickej typológie temperamentu, pätfaktorového modelu osobnosti a apetetívných čŕt
Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021)
Passionate Love in Long-term Romantic Relationships: The Role of Four Primary Temperament Dimensions (2020)
Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch (2020)
Time Perspective and Bonding (CER Comparative European Research 2019)

Back to Top