Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová, PhD.

Eva vyštudovala psychológiu, medzinárodné vzťahy a integrovanú marketingovú komunikáciu. Šesť rokov pôsobila v USA, kde pracovala v oblasti bilaterálnej aj multilaterálnej diplomacie a venovala sa práci pre americko-slovenskú nadáciu +421 Foundation. V rokkoch 2020-2023 pôsobila ako interná doktorandka na Ústave klinickej psychológie (Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola), kde sa venovala výskumu psychologických a behaviorálnych aspektov nadváhy a obezity. Absolvovala výcvik lektorov v kognitívno-behaviorálnom prístupe k terapii nadváhy a obezity a kontinuálne sa vzdeláva v rámci programov World Obesity Federation (akreditované European Accreditation Council for Continuing Medical Education), Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy a ABC Inštitútu pre výcvik v KBT (vzdelávanie v neurofeedbacku a biofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde).Špecializuje sa na individuálne a skupinové poradenstvo v manažmente nadváhy a obezity s využitím kognitívno-behaviorálneho prístupu.

Eva je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii (Inštitút ABC pre výcvik v KBT) a pracuje pod supervíziou klinickej psychologičky a psychoterapeutky PhDr. Viery Páleníkovej. Pracuje tiež ako poradenská psychologička v Akademickej poradni pre študentov Paneurópskej vysokej školy.

Na Fakulte psychológie vyučuje predmety: Sociálno-psychologický výcvik I. a II., Teória a prax poradenskej psychológie, Psychoterapia a Psychosomatické ochorenia. V rámci programov LifeAcademy vedie kurzy Akadémia psychológie, Akadémia psychológie MasterMIND, Psychológia v marketingu a Master COACH. Venuje sa tiež kritickému mysleniu a pseudovedeckým konceptom, psychológii osobnosti a neurobiologickým aspektom psychiky a správania.
 

Konferencie a prednášky

  • Biomedicínske Centrum SAV, Ústav Experimentálnej onkológie: Ilúzia racionality – nekritické myslenie a jeho dôsledky na naše zdravie a well-being (2022)
  • Medzinárodná vedecká konferencia: Pozitívna psychológia pre pozitívny život, Psychologické a behaviorálne aspekty nadváhy a obezity a možnosti ich manažmentu prostredníctvom psychologických intervencií (2022)
  • Medzinárodná konferencie PhD. EXISTENCE: Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021)


Vedecké práce a publikácie:

  • Psychologické a behaviorálne koreláty nadváhy a obezity v kontexte neurobiologickej typológie temperamentu, pätfaktorového modelu osobnosti, apetetívných čŕt a preferencie hyperpalatabilných potravín (2023). Projekt dizertačnej práce
  • Klanduchová, E. (2022). Psychologické a behaviorálne aspekty nadváhy a obezity a možnosti ich manažmentu prostredníctvom psychologických intervencií. In Eva Gajdošová (ed.). Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výročiu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. pp. 348- 363. ISBN 978-80-89453-99-3.
  • Newman, D., Klanduchová, E., Kurajdová Trnovcová, K., Schunová, R. (2022). Vzdialená práca/práca z domu a jej vybrané psychologické aspekty. In Eva Gajdošová (ed.). Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výročiu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. pp. 243- 251. ISBN 978-80-89453-99-3.
  • Klanduchová, E. (2021). Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships, Sborník odborných příspěvků , XI. ročník konferencie PhD existence v Olomouci
  • Klanduchová, E. (2020). Passionate Love in Long-term Romantic Relationships: The Role of Four Primary Temperament Dimensions (diplomová price)
  • Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch (2020)
  • Greškovičová, K. & Klanduchová, E. (2019). Time Perspective and Bonding. CER Comparative European Research

Back to Top