Študujte s Akadémiou psychológie ZADARMO

psychology

Nový národný projekt koordinovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje záujemcom o zamestanie (ZoZ) poskytnúť príspevok na vzdelávanie až do výšky 100%. Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie.

psychology

Pre KOHO je projekt určený?
projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

KTO pre Vás vyberá kurzy?
kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

KDE a AKO podať žiadosť?
záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

AKO je zabezpečené financovanie kurzov?
Po úspešnom ukončení kurzu úrad práce poskytne príspevok na vzdelávanie ZoZ v hodnote kurzovného v plnej výške.

Aktuálna ponuka kurzov Akadémie psychológie:

screen shot 2023 02 21 at 13.01.47
screen shot 2023 02 21 at 13.11.47

screen shot 2023 02 21 at 14.32.06
screen shot 2023 02 21 at 14.41.24

„Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.“ Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK

Upozornenie:

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváliuzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Informačný zdroj:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

Back to Top