Individuálne poradenstvo

Anamnestický rozhovor

Podrobný anamnestický rozhovor je základným prvkom efektívnej diagnostickej konzultácie. Kompletná anamnéza obsahuje všetky údaje  o zdravotnom stave klienta od narodenia až po súčasnosť (ochorenia, zranenia, operácie), zdravotné údaje o blízkych pokrvných príbuzných, informácie o užívaní liekov, informácie o hmotnosti, cirkadiálnom rytme, stravovacom a pitnom režime, užívaní látok a alkoholu, pohybových aktivitách a predchádzajúcich pokusoch o redukciu hmotnosti.

Behaviorálna analýza

Kľúčovým nástrojom pre vytvorenie efektívneho plánu redukcie hmotnosti je podrobná analýza návykov spojených so stravovaním, pohybovou aktivitou, návykov spojených s príjmom potravy všeobecne, emočné jedenie, identifikácia spúšťačov a environmentálna analýza. Niekedy už v tomto štádiu rozhovoru vieme identifikovať príčiny nadváhy alebo obezity a navrhnúť tak špecifický a individuálny postup pre klienta.

Skríning porúch príjmu potravy

Skríningové vyšetrenie na potenciálne poruchy príjmu potravy slúži na posúdenie vhodnosti intervenčného programu v našej kompetencii. V prípade podozrenia na závažnú poruchu príjmu potravy (bulímia, kompulzívne jedenie, záchvatové prejedanie sa) je potrebná súčinnosť a intervencia špecialistu, ktorý sa venuje týmto poruchám (psychiater, klinický psychológ). 

*KBT prístup môže byť doplnkom intervenčnej liečby aj pri týchto poruchách.

Terapeutický plán

V poslednej časti prvej konzultácie si s klientom podrobne preberieme ciele a vysvetlíme mu princípy programu kognitívno-behaviorálnej terapie, vysvetlíme si náplň jednotlivých stretnutí, možností a limitov tohto prístupu. Zároveň si s klientom v priebehu prvých stretnutí zadefinujeme jeho ciele, preberieme časový harmonogram a plán jednotlivých stretnutí.

Individuálne konzultácie

Ak sa  klient rozhodne absolvovať program  formou individuálnych konzultácií, ďalšie stretnutia prebiehajú raz týždenne v rozsahu 45 minút.  Postupujeme podľa vopred určeného tematického plánu a počas stretnutí sa budeme venovať rôznym aspektom redukcie hmotnosti so zameraním na individuálne potreby a špecifiká klienta.

Back to Top