Akadémia manažérskej psychológie

 • ORG-AMP-W-2024
 • 24. január - 28. február 2024 
  (15.00 - 18.30)

handshake close up executives

Akadémia manažérskej psychológie prináša najnovšie poznatky týkajúce sa psychologických aspektov efektívneho riadenia. Manažérska psychológia odhaľuje súhru medzi ľudským správaním, efektívnymi stratégiami riadenia, rozhodovania a tímovej dynamiky. Pochopenie princípov ľudského správania vám poskytne nástroje pre zlepšenie vašej schopnosti inšpirovať, motivovať a viesť tímy k úspechu.

[MODUL 1]   
Psychológia v manažérskej praxi a personálnom riadení
24. január 2024 (15.00 – 18.30)

 • Ako temperament a charakter ovplyvňujú pracovné nasadenie
 • Dimenzie osobnosti v kontexte personálneho riadenia
 • Osobnostné profily a pracovné štýly
 • Komunikácia vzhľadom na typ osobnosti a temperamentu
 • Psychodiagnostické nástroje hodnotenia osobnosti

[MODUL 2]   
Psychológia vedenia a riadenia
31. január 2024 (15.00 – 18.30)

 • Sebareflexia a rozvoj líderských zručností a kvalít 
 • Rozvoj individuálneho potenciálu 
 • Riadenie zmeny a inovácií 
 • Psychologické nástroje merania pracovných kompetencií

[MODUL 3]   
Emocionálna inteligencia  –  pochopenie emócií, ktoré nás riadia
7. február 2024 (15.00 – 18.30)

 • Náhľad do svojich emócií a myšlienkových vzorcov, umenie empatie
 • Budovanie zmysluplných vzťahov a prekračovanie komunikačných bariér
 • Od aktívneho počúvania až po neverbálne podnety:  ako jasne vyjadriť svoje emócie a myšlienky a podporiť tak pozitívne a produktívne interakcie
 • Psychodiagnostické nástroje hodnotenia EQ
network with pins

[MODUL 4]   
Motivácia a pracovná spokojnosť

14. február 2024 (15.00 – 18.30)

 • Súčasné prístupy k motivácii, pochopenie vnútornej a vonkajšej motivácie a ich vplyv na optimálny výkon
 • Psychologické faktory motivácie –  ako individuálne faktory (osobnosť a mindset) ovplyvňujú motiváciu
 • Prepojenie motivácie a angažovanosti
 • Aktívne počúvanie, spätná väzba a formulácia požiadaviek
 • Psychodiagnostické nástroje merania motivácie a angažovanosti

[MODUL 5]   
Psychologické aspekty riadenia a tímovej práce

21. február 2024 (15.00 – 18.30)

 • Psychodynamika rozvoja tímov –  individuálne a skupinové správanie, skupinová dynamika a skupinová kohézia
 • Interpersonálne vzťahy v tímoch – individuálne emócie a emocionálne väzby v tíme
 • „Empowering teams“  a stratégie pre podporu sebariadenia tímov
 • Aspekty tímovej kultúry –  dosahovanie cieľov prostredníctvom spoločných hodnôt a vplyvu organizačnej kultúry 
 • Psychodiagnostické nástroje hodnotenia tímovej dynamiky

[MODUL 6]   
Psychológia myslenia a rozhodovania 
28. február 2024 (15.00 – 18.30)

 • Využitie kognitívnej a sociálnej psychológie pri prijímaní strategických rozhodnutí
 • Získanie rovnováhy medzi racionálnym a emočným rozhodovaním v profesionálnom prostredí
 • Rozvoj kritického myslenia, identifikácia heuristík a kognitívnych skreslení
 • Kvocient racionality a kognitívna flexibilita
 • Psychodiagnostické nástroje hodnotenia kognitívnych schopností

Termín: 24. január –  28. február 2024 (každú stredu od 15.00 – 18.30)
Kde: Atelier Konventná CreativeHUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 799 EURO (v cene sú zahrnuté pracovné a psychodiagnostické materiály a certifikát o absolvovaní kurzu)

Lektorky kurzu:

screenshot 2023 12 22 at 22.30.22
Back to Top